Published: 2013-12-26

ISLAM DAN KEARIFAN TEMPATAN DI ALAM MELAYU: ANALISIS KRITIKAL (ISLAM AND LOCAL WISDOM IN THE MALAY WORLD : CRITICAL ANALYSIS)

Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ruzman Md. Nor, Nor Hayati Bt Md Dahlal, Norafifah abd Hamid

223-245